Terug

Update diplomalijn vernieuwing

Beste lezer,
 
Met deze brief willen we u bijpraten over de stand van zaken omtrent het vernieuwen van de diplomalijn. In deze brief staan de volgende punten beschreven:
 • Een terugblik op het proces tot nu toe
 • De rol van de projectleider
 • Kaders van de vernieuwing
 • De planning van het project en belangrijke beslismomenten
 • De rol en de invloed van de CWO locaties
 
Terugblik
Op de achterbanvergadering van februari 2018 is een start gemaakt met het vernieuwen van de diplomalijn. Een werkgroep, aangestuurd door een projectleider, heeft naar de input op de achterbanvergadering, ingestuurde stukken en verschillende andere systemen gekeken. Hieruit is een eerste concept naar voren gekomen, waar op verschillende momenten door verschillende partijen naar gekeken is. 
In maart 2019 is er in een 2-tal werkbijeenkomsten de stand van zaken besproken en hoe de diplomalijn verder af te ronden. Daarnaast is ook het proces van de totstandkoming van de voorstellen geëvalueerd. Hieruit zijn onderstaande punten naar voren gekomen: 
 • Er is behoefte aan een duidelijk proces voor het vernieuwen van de diplomalijn
 • Er is een gevoel dat het resultaat al vaststaat en dat er geen invloed mogelijk is
 • Er is een angst dat door het vernieuwen van de diplomalijn disciplines zullen verdwijnen
In verloop van dit traject heeft de projectleider zijn taak neergelegd en heeft het bestuur hiervoor een vervanger gezocht. Het bestuur is met Rik Coumans overeengekomen dat hij het project gaat leiden.
 
Rol van projectleider
De rol van de projectleider is het schrijven van een plan dat op basis van voldoende draagvlak vanuit het veld aangenomen kan worden. In deze rol staan de volgende taken centraal:
 • het bewaken van het proces,
 • zorg dragen voor input en feedback vanuit alle verschillende fronten van de CWO,
 • het peilen van draagvlak voor de plannen en
 • het rapporteren op inhoud en op proces naar de KC en het bestuur.
 
Hierbij is het streven om een plan te schrijven waarin zoveel mogelijk CWO locaties zich kunnen vinden. De projectleider wordt hierbij ondersteund door verschillende werkgroepen, bestaand uit deelnemers vanuit het veld, die zich richten op een deel van de ontwikkeling. Voor deze werkgroepen is het van belang dat zoveel mogelijk feedback en input bij hen terecht komt. Graag willen we u uitnodigen om betrokken te blijven, deel te nemen aan werkgroepen en komende regiobijeenkomsten bij te wonen. Mocht u daarnaast nog input en/of feedback willen leveren dan kunt u zich richten tot het secretariaat. Ook kunt u zich nog aanmelden voor een bijeenkomst in de avond van dinsdag 27 augustus via deze link, die in de regio Utrecht gehouden zal worden. Tijdens deze avond willen we kijken hoe we de huidige disciplines in een nieuw jasje kunnen gieten.
 
Kaders van de vernieuwing
De opdracht voor het vernieuwen van de diplomalijn vindt plaats binnen kaders die door de KC en het bestuur zijn omschreven na input uit het veld en KC en bestuur vergaderingen. Zo zouden we graag zien dat:
1. de niveaus CWO I t/m IV binnen de consumentenlijn merkbaar aanwezig zijn/blijven,
2. de vernieuwde lijn meer/beter aansluit bij andere internationale diplomalijnen, denk aan VDWS en RYA,
3. er meer succesmomenten zijn voor de consument,
4. er meer keuzeruimte in het leerproces is voor de consument en 
5. er meer profileringsruimte mogelijk is voor CWO locaties.
 
Planning van het project en beslismomenten
Eind juni is Rik gestart als projectleider en heeft hij een tijdlijn opgezet voor het project. Het eerste deel is gericht op het vernieuwen van de diplomalijn. In dit deel zal allereerst het draagvlak gepeild moeten worden voor de uitgangspunten die er nu liggen. Mocht blijken dat er te weinig draagvlak is, zal dit teruggekoppeld worden naar de KC en het bestuur. De werkgroep gaat dan terug naar de tekentafel. In deze situatie zal een implementatie op zijn minst een jaar worden uitgesteld. 
Mocht er vanuit de feedback naar voren komen dat het concept kansen heeft, maar nog verdere verfijning verdient, dan zullen de werkgroepen met de feedback aan de slag gaan. Deze feedback wordt verwerkt waarna vervolgens opnieuw gekeken wordt naar het draagvlak binnen het veld. Bij voldoende draagvlak zal het stuk afgerond worden en aangeboden aan de KC en het bestuur. 
De KC en het bestuur zullen inhoudelijk kijken naar de stukken en wegen de geluiden uit het veld mee in hun besluit. Het besluit heeft meerdere opties: 
1. Het plan wordt niet aangenomen en de CWO diplomalijn blijft zoals het nu is.
2. Het plan wordt aangenomen en er start een pilot bij een aantal locaties in 2020 met een evaluatie eind 2020 of het plan in 2021 ingevoerd kan worden.
3. Het plan wordt aangenomen en in 2020 ingevoerd.
Om een implementatie in het seizoen van 2020 te kunnen bereiken moet de KC en vervolgens het bestuur zich in december 2019 uit kunnen spreken over de plannen. Mocht dit niet gehaald worden zal een implementatie ook uitgesteld moeten worden.
 
In het gunstigste geval zullen we in het eerste kwartaal van 2020 kunnen starten met de implementatie. Hierin zal op verschillende wijzen gecommuniceerd worden met de locaties en de vrijwilligers. Voor de start van het seizoen moet bij betrokkenen voldoende kennis en vertrouwen aanwezig zijn om te zorgen dat er met de vernieuwde lijn gewerkt kan worden. Na een eerste seizoen zullen we de vernieuwing met elkaar evalueren. De feedback die uit deze evaluatie naar voren komt zal verwerkt worden, op inhoud en op proces. 
Eventuele aanpassingen voor de instructeurslijn zal na een succesvol seizoen opgepakt worden. In het eerste geval ligt de focus enkel op de consumentenlijn. 
Rol en invloed CWO locaties
De rol en invloed van de CWO locaties is van groot belang aangezien de vernieuwingen immers daar plaats in de praktijk gebracht zullen gaan worden. Vandaar dat het essentieel is dat feedback vanuit het veld gedeeld wordt met de projectgroep. Ook kan er actief meegedacht worden aan de vernieuwing van de diplomalijn. Feedback is voor de projectgroep een belangrijk bron van informatie om de vernieuwing vorm te geven. Op dinsdagavond 27 augustus zullen we de disciplines CAT, ZB en KB (inclusief Jeugd) bespreken. De disciplines Jachtvaren en Windsurfen zijn reeds ver gevorderd in de ontwerpfase. Mocht u hierbij aanwezig willen zijn, kunt u zich hiervoor aanmelden bij het secretariaat. 
Als u voor die tijd al vragen heeft over het traject kunt u die stellen aan het secretariaat. 
 
Verder zal u gedurende het traject op verschillende momenten gevraagd worden u uit te spreken over de plannen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld enquêtes en regiobijeenkomsten. Wij willen u op deze momenten met klem verzoeken hier aan mee te doen. Dit is immer van groot belang voor het bepalen van het draagvlak dat nodig is voor het besluitproces van de KC en het bestuur.
 
Mocht u naar aanleiding van deze update vragen hebben over de vernieuwing van de diplomalijnen, input leveren of u aan willen melden om actief mee te denken en doen dan horen we dit graag van u. U kunt dit doen middels een telefoontje of mail naar het secretariaat. Aanmelden voor de werkavond dinsdag 27 augustus kan via deze link
 
Met vriendelijke groet,
 
De leden van de KC en het bestuur
 
Geplaatst op: vrijdag 4 oktober 2019

Ouder nieuwsberichtRecenter nieuwsbericht

Meer opleiderscursus