Disclaimer

Gebruik van de site van de Stichting Commissie Watersport Opleidingen is onderworpen aan de onderstaande voorwaarden en beperkingen. Toegang tot en gebruik van deze site betekent dat de gebruiker instemt met het volgende:

Informatie op de website


De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Ook wordt getracht de informatie actueel te houden. De inhoud van de website wordt met enige regelmaat intern geevalueerd. Desondanks kunnen geen rechten aan de vermelde informatie worden ontleend. De Stichting CWO geeft geen garantie voor de juistheid, volledigheid, actualiteit of kwaliteit. Bij twijfel verzoeken wij u daarom contact op te nemen met het CWO-Secretariaat.

Gebruik website/schade


De CWO is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele schade of verlies ten gevolge van het gebruiken van de informatie op de website van de CWO.

Externe links


De website van de CWO bevat tevens een aantal externe links. Deze links staan op de website vermeld als service voor de bezoeker van deze site. De CWO kan niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud van deze pagina's van derden, voor de privacybescherming op deze websites, voor de diensten die hierop eventueel worden aangeboden of voor schade of verlies veroorzaakt door het gebruiken van externe links.

Auteursrechten


Op de inhoud van de webpagina's van CWO en op het eigen logo rusten auteursrechten. Deze behoren toe aan de CWO. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enigerlei vorm of wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieen, opname of enige andere manier dan na voorafgaande schriftelijke toestemming van de CWO.