Kustnavigatie

Ten behoeve van de CWO opleiding Jachtvaren (Zeil) Tidal dient een cursist voor het Schipper niveau de certificaten KVB 1 en 2 te halen. Voor het varen op zee is echter aanvullende kennis en vaardigheid nodig. De kennis behorende bij het certificaat Kustnavigatie (KN) voorziet in deze behoefte.

Eindtermen en toetsing

De CWO beraadt zich op dit moment over de manier van toetsing van de kennis Kustnavigatie. Het CWO heeft de eindtermen waar de kandidaat aan moet voldoen alvorens het certificaat te behalen wel reeds vastgesteld.
Het document met de eindtermen kunt u hier downloaden.

Voorbereidings- en Opleidingsmogelijkheden

Verschillende CWO-locaties verzorgen lessen en/of cursussen om de kennis eigen te maken. Deze web-pagina kan je gebruiken om te zoeken naar een geschikte locatie.

Aan de hand van het document Eindtermen kunt u zich de kennis eigen maken.
Wij zijn van mening dat deze voorbereiding ondersteunt kan worden door gebruik te maken van:
  • De reglementen die met een link de eindtermen zijn opgenomen,
  • De boekwerken Kaart 1, HP 2, de Reeds, Kustnavigatie (Tonie Rietveld e.a.) in combinatie met de  boeken Het weer van Morgen (Dieter Karnetzki) en Weer in Kaart (Henk Huizinga) of andere vergelijkbare boekwerken.

Toelichting op de Eindtermen

Voor dit certificaat geldt dat het programma van eind- en toetstermen afgestemd dient te zijn op de
praktijk van de CWO-cursus Schipper Jachtvaren Zeil Tidal, waarbij gebruik gemaakt wordt van
enerzijds de traditionele navigatietechnieken en anderzijds van elektronische systemen.

Bij de opstelling van het programma van eind- en toetstermen is uitgegaan van een aantal
uitgangspunten:

  • De onderwerpen die geëxamineerd worden, zijn bedoeld om te testen of een kandidaat

voldoende kennis en vaardigheid heeft die nodig zijn om als zelfstandig schipper in de
kustwateren en op zee te varen met de beperking van maximaal windkracht 6 Bft.

  • De onderwerpen hebben betrekking op veilig en verantwoord varen, duurzaam varen en varen

met kennis die een schipper van een recreatievaartuig < 20 meter volgens de wet dient te
hebben.

  • Met zee wordt bedoeld zeeën zoals de Noordzee, Oostzee, Middellandse zee en hun kusten,

etc. Het betreft dus niet de Oceanen.

  • Het programma van eind- en toetstermen KN is aanvullend op de programma’s van

KVB 1 en 2. Om duidelijk te maken wat de onderwerpen zijn die bij KVB1 en 2 aan de orde
komen is voor de thema’s: Reglementen, Meteorologie, Getij, Betonning en Navigatie de
afbakening van KVB 1 en 2 als bijlage 3 opgenomen in dit document. De eindtermen/leerdoelen van KVB1 en 2 worden niet expliciet getoetst tijdens de toetsing kustnavigatie. De kennis van KVB 1 en 2 met betrekking tot de onderwerpen die in KN aan de orde komen wordt wel als bekend verondersteld.

Het programma is opgesteld door een werkgroep Kustnavigatie en als concept voorgelegd aan een
groot aantal betrokken uit het veld. De ontvangen feedback is verwerkt in het definitieve stuk
CWO Kustnavigatie Eindtermen.

Opmerking

Het International Certificate of Competence (ICC) wordt in Nederland niet meer als los document
afgegeven, maar is sinds 2010 geïntegreerd met het Klein Vaarbewijs en Groot Pleziervaartbewijs. Er
is geen koppeling tussen het nieuwe certificaat Kustnavigatie en het ICC.

Zie voor nadere informatie de website van het CBR.