Kustnavigatie

Ontwikkeling

Het programma van eindtermen is een ’levend’ programma dat op grond van ervaringen en inbreng
van deelnemers en cursusdocenten verder ontwikkeld zal worden.

De cursisten die een CWO Schippersopleiding Jachtvaren Zeil tidal volgen zullen aan boord in relatie
tot de in het examendocument genoemde apparaten te maken krijgen met technische vaardigheden
waar naast theoretische kennis ook praktische vaardigheden beheerst moeten worden.
Er wordt om die rede op dit moment gewerkt aan het ontwikkelen van een simulatieprogramma
waarmee deze praktische vaardigheden geoefend en getest kunnen worden.
Het gaat om onderwerpen, zoals:
  • De praktijk van een radar, uitgaande van een ECS met een radar overlay.
  • De praktijk van een ECS, Electronic Chart System met GPS, AIS en Radar overlay.
  • De praktijk van Meteoprogramma’s.

Opleidings- en examenmogelijkheden

De CWO beraadt zich op dit moment over de opstelling en uitvoering van het examen.

In november 2020 zal het KNWV/examencommissie TKN een laatste examen TKN organiseren voor
de herkansers. Het CWO zal daarom een eerste examen afnemen in de maand februari 2021.
Hierover en over de vorm van het examen zullen te zijner tijd nog nadere mededelingen worden
gedaan.

Deelname aan het examen is ook mogelijk voor andere personen dan CWO-cursisten. Het examen
staat open voor iedereen die zich wil testen op kennis en vaardigheden met betrekking tot het varen
op zee.

Voorbereiding
Aan de hand van het examendocument kunt u zich voorbereiden op het examen Kustnavigatie.
Wij zijn van mening dat deze voorbereiding ondersteunt kan worden door gebruik te maken van:
  • De reglementen die met een link in het examendocument zijn opgenomen,
  • De boekwerken Kaart 1, HP 2, de Reeds, Kustnavigatie (Tonie Rietveld e.a.) in combinatie met de
boeken Het weer van Morgen (Dieter Karnetzki) en Weer in Kaart (Henk Huizinga) of andere
vergelijkbare boekwerken.

Examendocument

Het Watersportverbond is sinds 1 januari 2020 gestopt met het organiseren van het TKN examen. De
CWO heeft besloten dat een nieuw examen Kustnavigatie voor in de plaats dient te komen. Inmiddels
heeft het bestuur een Examendocument Kustnavigatie vastgesteld.

Toelichting op het examendocument
Ten behoeve van de CWO opleiding Jachtvaren (Zeil) Tidal dient een cursist voor het Schipper
niveau de certificaten KVB 1 en 2 te halen.
Voor het varen op zee is echter aanvullende kennis en vaardigheid nodig. Tot voor kort voorzag, voor
een deel, de kennis die bij het certificaat TKN hoort, hierin. Zoals we allen inmiddels weten, stopt het
Koninklijk Nederlands Watersportverbond met de afname van het examen TKN.
Het CWO wil in het ontstane hiaat voorzien met een certificaat Kustnavigatie.

Voor dit certificaat geldt dat het programma van eind- en toetstermen afgestemd dient te zijn op de
praktijk van de CWO-cursus Schipper Jachtvaren Zeil Tidal, waarbij gebruik gemaakt wordt van
enerzijds de traditionele navigatietechnieken en anderzijds van elektronische systemen.

Hierbij treft u een programma van eind- en toetstermen Kustnavigatie aan. Het examen
Kustnavigatie is gebaseerd op deze eind- en toetstermen en daarmee zijn deze termen ook de basis
voor de cursus/studie die aan het examen voorafgaat.

Bij de opstelling van het programma van eind- en toetstermen is uitgegaan van een aantal
uitgangspunten:

  • De onderwerpen die geëxamineerd worden zijn bedoeld om te testen of een kandidaat

voldoende kennis en vaardigheid heeft die nodig zijn om als zelfstandig schipper in de
kustwateren en op zee te varen met de beperking van maximaal windkracht 6 Bft.

  • De onderwerpen hebben betrekking op veilig en verantwoord varen, duurzaam varen en varen

met kennis die een schipper van een recreatievaartuig < 20 meter volgens de wet dient te
hebben.

  • Met zee wordt bedoeld zeeën zoals de Noordzee, Oostzee, Middellandse zee en hun kusten,

etc. Het betreft dus niet de Oceanen.

  • Het programma van eind- en toetstermen KN is aanvullend op de programma’s van

KVB 1 en 2. Om duidelijk te maken wat de onderwerpen zijn die bij KVB1 en 2 aan de orde
komen is voor de thema’s: Reglementen, Meteorologie, Getij, Betonning en Navigatie de
afbakening van KVB 1 en 2 als bijlage 3 opgenomen in dit document. De
eindtermen/leerdoelen van KVB1 en 2 worden niet expliciet getoetst in het KN-examen. De
kennis van KVB 1 en 2 met betrekking tot de onderwerpen die in KN aan de orde komen
wordt wel als bekend verondersteld.

Het programma is opgesteld door een werkgroep Kustnavigatie en als concept voorgelegd aan een
groot aantal betrokken uit het veld. De ontvangen feedback is verwerkt in het definitieve stuk
Examendocument CWO Kustnavigatie.

Opmerking

Het International Certificate of Competence (ICC) wordt in Nederland niet meer als los document
afgegeven, maar is sinds 2010 geïntegreerd met het Klein Vaarbewijs en Groot Pleziervaartbewijs. Er
is geen koppeling tussen het nieuwe certificaat Kustnavigatie en het ICC.

Zie voor nadere informatie de website van het CBR.